REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SZTUKA NA KARTKI

sztukanakartki.pl z 25 października 2017 r.

1)   Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a)   Klient — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa zapytanie w ramach Serwisu;

b)   Konsument — Konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego;

c)   Kodeks Cywilny — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

d)   Regulamin — niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu internetowego sztukanakartki.pl;

e)   Serwis internetowy (Serwis) — serwis internetowy dostępny pod www.sztukanakartki.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności zapoznać się z produktami Sprzedającego oraz złożyć zapytanie ofertowe;

f)    Towar — produkty prezentowane w Serwisie internetowym;

g)   Umowa sprzedaży — umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Fundacją św. Grzegorza Wielkiego a Klientem po uzgodnieniu warunków sprzedaży.

h)   Ustawa o prawach konsumenta — ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

i)     Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną — ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

j)     Zamówienie — oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

2)   Postanowienia ogólne

a)   Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Serwisu internetowego dostępnego pod adresem: sztukanakartki.pl.

b)   Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

c)   Serwis internetowy, działający pod adresem: www.sztukanakartki.pl, prowadzony jest przez Fundację św. Grzegorza Wielkiego (ul. Józefińska 33/12A 30-529 Kraków) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000430419. E-mail kontaktowy info@grzegorzwielki.pl

d)   Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

i)     zasady korzystania z Serwisu internetowego;

ii)   warunki i zasady składania drogą elektroniczną zapytań ofertowych w ramach Serwisu internetowego;

iii) zasady zawierania Umów sprzedaży po uzgodnieniu warunków współpracy.

e)   Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu sztukanakartki.pl pobrać go i sporządzić jego wydruk.

f)    Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3)   Zasady korzystania ze Serwisu internetowego

a)   Do korzystania ze Serwisu internetowego, w tym przeglądania oferowanych przez niego towarów, składania zamówień i kupowania produktów oraz otrzymywania informacji na temat Serwisu niezbędny jest dostęp do Internetu oraz posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z tego dostępu, w tym przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) umożliwiające przesłanie informacji dotyczących korzystania ze Serwisu.

b)   W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Serwis internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

c)    Klient zobowiązany jest do:

i)     korzystania ze Serwisu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich.

ii)   wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

iii) nie ingerowania w zawartość Serwisu internetowego, w szczególności poprzez dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, jak również wykorzystywania Serwisu do celów innych niż jego przeznaczenie.

4)   Ochrona danych osobowych i pliki cookies

a)   Administratorem danych osobowych klienta jest Fundacja św. Grzegorza Wielkiego z siedzibą w Krakowie, ul. Józefińska 33/12A 30-529, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000430419.

b)   Administrator danych przetwarza dane osobowe klienta (imię, nazwisko, dane teleadresowe oraz adres poczty elektronicznej) wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie ofertowe i do ewentualnego zawarcia umowy i realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów Serwisu.

c)   Administrator danych może przetwarzać dane także w innych celach (m.in. cele informacyjne, marketingowe), jeśli klient wyraźnie wyrazi na to zgodę.

d)   Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie z obowiązującym w Polsce prawem.

e)   Klientowi przysługują prawa dotyczące danych osobowych określone w polskim prawie, w tym szczególności do: wglądu do swoich danych osobowych, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

f)    Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Dostawcy Serwisu.

g)   Usługodawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.

h)   Usługodawca informuje klienta, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej sytuacji, korzystanie ze Serwisu przez klienta może być utrudnione.

i)     Usługodawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez klienta usunięte po ich zapisaniu przez Usługodawca, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej lub inne programy.

5)   Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

a)   W celu zawarcia Umowy sprzedaży należy dokonać wyboru produktów z Katalogu w Serwisie internetowym, a następnie wysłać zapytanie ofertowe zgodnie z instrukcją umieszczoną w Serwisie.

b)   Usługodawca udzieli odpowiedzi na zapytanie ofertowe przedstawiając szczegóły oferty.

c)   Po dojściu do konsensusu odnośnie treści umowy i jej obustronnej akceptacji następuje jej zawarcie.

h)   Okres ważności oferty wymienionej w pkt. 5b wynosi 7 dni.

6)   Dostawa

a)   Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zapytania ofertowego. Po uzyskaniu indywidualnej zgody Usługodawcy możliwa jest także Dostawa Towaru poza granice Polski.

b)   Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką pocztową lub kurierską. Istnieje również możliwość odbioru osobistego w biurze Fundacji (ul. Stefana Batorego 4/1B w Krakowie). Odbiór osobisty może odbyć się wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu. Koszty dostawy i opakowania zostaną wskazane w czasie uzgadniania szczegółów umowy.

c)   Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 14 dni roboczych.

d)   Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki paragonu lub faktury.

e)   Jeżeli Klient będący osobą fizyczną składa zamówienie przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy, NIP) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta, Sprzedawca domniemuje, że nabywa on towar w związku z taką działalnością i faktura VAT wystawiona będzie na tego Klienta jako przedsiębiorcę.

 

7)   Ceny i metody płatności

a)   Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i nie zawierają podatku od towarów i usług. Ceny mają charakter orientacyjny.

b)   Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

i)     Przelewem na numer konta bankowego 91 1750 0012 0000 0000 2338 3225,

ii)   Gotówką w chwili odbioru osobistego w siedzibie Fundacji,

iii) Za pomocą serwisu Dotpay prowadzonego przez Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, KRS 0000296790. Sprzedawca zastrzega możliwość wyłączenia tej metody.

 

8)   Prawo odstąpienia od umowy

a)   Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta.

b)   Odstąpienia od umowy można dokonać np. za pomocą formularza umieszczonego na stronie Serwisu lub za pomocą załącznika nr 2 do ww. ustawy.

c)   Jednoznaczne oświadczenie należy wysłać na adres pocztowy:

 

Fundacja św. Grzegorza Wielkiego

Skr. poczt. nr 641,

30-960 Kraków 1

 

lub e-mailowy info@grzegorzwielki.pl

d)   Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

e)   Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

i)     dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

(1)   obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

(2)   polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

ii)   dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

f)    W przypadku otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie na trwałym nośniku jego otrzymanie.

g)   Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.

h)   Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument.

i)     Fundacja św. Grzegorza Wielkiego nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Serwis internetowy.

j)     Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 us t. 3 i art. 21 us t. 2 Ustawy o prawach konsumenta ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

k)   Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta. W tym:

i)     o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

ii)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

iii) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

iv) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

v)   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

vi) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

vii)   zawartej w drodze aukcji publicznej;

viii)o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

ix) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9)   Reklamacje dotyczące Towarów

a)   Fundacja św. Grzegorza Wielkiego jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.

b)   Reklamacje należy kierować na adres:

 

Fundacja św. Grzegorza Wielkiego

Skr. poczt. nr 641,

30-960 Kraków 1

 

lub e-mailowy: infor@grzegorzwielki.pl.

Fundacja św. Grzegorza Wielkiego zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

10)  Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

a)   Fundacja św. Grzegorza Wielkiego podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

b)   Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Obsługę Serwisu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Serwisu internetowego.

c)   Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Fundacja św. Grzegorza Wielkiego Skr. poczt. nr 641, 30-960 Kraków 1, mailowo pod adres info@grzegorzwielki.pl.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

d)   W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.

e)   Fundacja św. Grzegorza Wielkiego zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

f)    Złożenie i rozpatrzenie reklamacji jest dla Klienta nieodpłatne.

g) Rękojmia jest wyłączona względem Klientów, którzy nie są konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego.

11)  Postanowienia końcowe

a)   Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy  Fundacją św. Grzegorza Wielkiego a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów.

b)   Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Fundacją św. Grzegorza Wielkiego a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Fundacji.

c)   Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

i)     zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

ii)   skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

d)   Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

e)   Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

f)    Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie sztukanakartki.pl.

g)   Zmiany w regulaminie nie mają wpływu na umowy sprzedaży zawarte przed opublikowaniem Regulaminu. Dotychczasowi klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, pod warunkiem że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartej w wyniku Rejestracji, w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.

h)   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.